top of page
pic_28.jpg

תקנון האיגוד

pic_7.png

תקנון ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל (ע.ר) – האיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים

 פרק א': הוראות יסוד
התקנון רשום בלשון זכר, אך ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד.
השם:
האיגוד ייקרא כדלהלן :
בעברית : ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל (ע.ר) – האיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים;
ובלעז :
The Israel Society of Dentistry for Children (ISDC) – The Israel Dental Association
להלן לשם הקיצור : האיגוד.

 2. תוקף וסמכות:
האיגוד לרפואת שיניים לילדים כפוף לתקנון זה ולמרות מוסדות ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל (ע.ר) (להלן : הר"ש), בהתאם להוראותיו של תקנון  ר"ש. כל תקנה מתקנות אלו שאינה מתיישבת ואו סותרת ואו מתנגדת לתקנון ה.ר.ש. בטלה מעיקרה. האיגוד רשאי לבצע כל פעילות, לרבות הטלת מיסים והתחייבויות כספיות על חבריו, עריכת מגביות ואיסוף תרומות בכל דרך על מנת לקדם את הענף והעוסקים בו.

 3. מטרות האיגוד:
לקדם את הידע המקצועי והמדעי של חברי האיגוד בענף רפואת השיניים לילדים (להלן : הענף) על ידי ארגון כינוסים מדעיים , סדנאות וכדומה. לשמור על רמה מקצועית ומוסרית נאותה של המקצוע, תוך שמירת כבודם המקצועי והגנה על האינטרסים של חברי האיגוד. לתרום להגברת מודעות הציבור לנושא בריאותי זה, ע"י הקנית והפצת הידע על התפתחויות וחידושים בתחום הענף, והדגשת ייחודו המקצועי של המומחה ברפואת שיניים לילדים.

לעודד ,לטפח ולקדם מחקרים בתחום הענף ע"י ארגון קבוצות מחקר ואו ע"י מחקר של בודדים.
לשמש במה לבירור ולליבון בעיות בתחום הענף.
לייצג את חברי האיגוד בעניינים מקצועיים בפני מוסדות ממשלתיים וציבוריים וגופים הקשורים לענף.
להצטרף לאיגודים ואו לארגונים בינלאומיים העוסקים בתחום רפואת השיניים לילדים על מנת לקדם את מקצוע רפואת השיניים בישראל, ולהשתתף בפעולות אותם הגופים.
לפתח את תודעת הענף בין חברי הר"ש .
לנקוט פעולות שימצא האיגוד לנכון כדי לקדם את הענף ו/או העוסקים בו בקרב רופאי השיניים ובקרב הציבור הרחב.
לקבוע ולקיים כללי נוהג מחייבים בכל הנושאים הקשורים לאתיקה ופרקטיקה מקצועיים.

פרק ב': חברות
על כל חברי האיגוד להתחייב לפעול על פי תקנון האיגוד ובהתאם להחלטות מוסדות האיגוד ומוסדות הר"ש המרכזיים , ועליהם לשלם את דמי החבר לאיגוד, כנדרש. על כל חברי האגוד לרפואת שיניים לילדים להיות חברים בהר"ש . החברות באיגוד תחולק לפי החלוקה הבאה:

סוגי חברות:
האיגוד יכלול את סוגי החברות כדלהלן:

א. חבר מן המניין רופא שיניים שהינו חבר הר"ש ובעל תואר מומחה לרפואת שיניים לילדים בישראל, מטעם משרד הבריאות של מדינת ישראל, וכן בעל רישיון תקף בישראל לעסוק בריפוי שיניים.

ב. חבר נלווה רופא שיניים שהינו חבר הר"ש, בעל תואר ד"ר לרפואת שיניים או תואר מקביל לו הניתן ע"י אוניברסיטה מוכרת בארץ או בעולם, מומחה בתחום אחר, בעל רישיון בישראל לעסוק בריפוי שיניים, או כל רופא שיניים כללי שהינו חבר הר"ש המבקש להצטרף לאיגוד ומקבל את המלצת הוועד.

ג. חבר נספח אקדמי: חבר נספח אקדמי הוא אדם אשר אינו רופא שיניים (כגון רופא כללי, סטודנט לרפואת שיניים, או כל אדם אחר בכל תואר אקדמי או מקצועי) ומעוניין בתחום רפואת השינים לילדים. חבר זה פטור מלהיות חבר בהר"ש. מועמדות לחבר נספח אקדמי תהיה על פי אישור הוועד בלבד.

ד. חבר פנסיונר: חבר שהיה חבר באיגוד במשך 20 שנה לפחות ועבר את גיל 70 שנה.

ה.חבר מתמחה: רופא שיניים, שהינו חבר הר"ש , בעל תואר ד"ר לרפואת שיניים המתמחה ברפואת שיניים לילדים בקורס במוסד אקדמי המוכר בישראל ע"י משרד הבריאות והמועצה המדעית (כפוף לאישור המוסד). חברות זו תמשך עד לסיום קורס ההתמחות והתחייבויותיו למוסד בו הוא מתמחה.

 ו. חבר כבוד: חבר כבוד הינו רופא שיניים כללי או כל אדם אשר תרם תרומה מיוחדת בשטח רפואת השיניים לילדים או בשטחים קרובים לה, או מי שפעל לקידום האיגוד בישראל או בחו"ל, ואשר הומלץ פה אחד על ידי הוועד.

 נוהל קבלת חברים

תהליך הקבלה לחברות


מועמד לחברות מן המניין יכול להיות רק מי שתואם את התיאור בסעיף 1.1.א לעיל.

מועמד לחברות מן המניין יגיש בקשה לוועד האיגוד על גבי טופס "בקשה לחברות מן המניין" (נספח א' לתקנון) ו"טופס פרטים אישיים" (נספח ב' לתקנון ; ניתן להוריד את הטפסים מאתר האינטרנט של האיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים).

אל הבקשה לחברות יש לצרף:
אישור עדכני על חברותו בהר"ש.

II. תצלום תעודת מומחה לרפואת שיניים לילדים ממשרד הבריאות בישראל, או אישור משרד הבריאות המקנה זכאות למומחיות ברפואת שיניים לילדים בישראל. שני מכתבי המלצה משני חברים מן המניין באיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים.

ב1. הוועד ידון בבקשת המועמד ויחליט, ברוב רגיל, על קבלתו כחבר מן המניין באיגוד, או על דחיית בקשתו. הוועד יודיע למבקש את החלטתו (בכתב או במייל) בתוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה. במקרה של דחיית הבקשה ינמק הוועד את החלטתו.

ב2. עם הודעת הוועד למועמד על קבלתו כחבר מן המניין, יחתום המועמד על ההתחייבות למלא אחר תקנון האיגוד (נספח ג) ובכך הופך המועמד להיות חבר מן המניין לכל דבר כפי שנקבע בתקנון.

המבקש להיות חבר נלווה יגיש בקשה על גבי טופס "בקשה לחברות נלווית" וטופס פרטים אישיים (נספח ד ונספח ב לתקנון ; ניתן להוריד את הטפסים מאתר האינטרנט של האיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים).

 

אל הבקשה יש לצרף:
אישור עדכני על חברותו בהר"ש.

שני מכתבי המלצה משני חברים מן המניין באיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים.

ג1. הוועד ידון בבקשת המועמד ויחליט, ברוב רגיל, על קבלתו כחבר נלווה באיגוד, או על דחיית בקשתו. הוועד יודיע למועמד בכתב את החלטתו בתוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה. במקרה של דחיית הבקשה ינמק הוועד את החלטתו.

ג2. עם הודעת הוועד למועמד על קבלתו כחבר נילווה, יחתום המועמד על ההתחייבות למלא אחר תקנון האיגוד (נספח ג) , ובכך הופך המועמד להיות חבר נלווה לכל דבר כפי שנקבע בתקנון.

אדם שהוזמן או ביקש להצטרף לאיגוד כחבר נספח אקדמי יגיש את בקשתו בכתב על גבי טופס "בקשה להצטרפות כחבר נספח אקדמי" (נספח ה' לתקנון) וכן "טופס פרטים אישיים" (נספח ב' לתקנון) ויצרף מכתבי המלצה של שני חברים מן המניין באיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים.

ד1. הוועד ידון בבקשת המועמד ויחליט, ברוב רגיל, על קבלתו כחבר באיגוד או דחיית בקשתו. הוועד רשאי לזמן את המועמד לריאיון לפני שיקבע את החלטתו. הוועד יודיע למועמד את החלטתו בתוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה. ההחלטה תימסר למועמד בכתב, והיא אינה חייבת להיות מנומקת.

ד2. עם הודעת הוועד למועמד על קבלתו כחבר והעברת "הצהרת מחויבות" לידי הוועד, הופך המועמד להיות חבר נספח אקדמי לכל דבר כפי שנקבע בתקנון. מועמד שבקשתו נדחתה על ידי הוועד, רשאי תוך חודש ימים, מיום קבלת ההחלטה לערער על החלטת הוועד. הוועד יקרא לכל החברים מן המניין לכינוס מיוחד לשם דיון בערעורו של המועמד. החלטת הכינוס המיוחד תתקבל ברוב של שני שליש מהנוכחים והינה סופית ואין לערער עליה.

מועמד, שבקשתו נדחתה על ידי הוועד וערעורו נדחה על ידי הכינוס המיוחד של החברים מן המניין ,כאמור בסע' קטן ה' לעיל , אינו רשאי להגיש בקשה נוספת להתקבל כחבר באיגוד, אלא בתום שנתיים מיום דחיית בקשתו הקודמת.

ז. לבקשה לחברות כמתמחה יש לצרף מכתב של מנהל המחלקה בקורס להתמחות על היות המבקש מתמחה, תוך ציון תאריך תחילת ההתמחות.

ח. כל חבר מכל סוג שהוא חייב לחתום ולהתחייב למלא אחר תקנון האיגוד (ראה נספח ג' לתקנון). החלטות ו/או הוראות המוסדות המנהלים של האיגוד אשר ניתנו כדין. על כל הפרטים המופיעים בטופס הבקשה לחברות באיגוד לרפואת שיניים לילדים להיות אמיתיים ונכונים. חתימה על טופס הבקשה לחברות דינה כהתחייבות למלא אחר הוראות התקנון והחלטות האיגוד ומוסדותיו.

 הפסקת חברות


החברות באיגוד נפסקת באחד המקרים שלהלן :
עם מות החבר.
עם יציאתו או הוצאתו כדין מ-הר"ש.

על פי הצהרת ביטול החברות מצד החבר עצמו. הצהרת הביטול צריכה להגיע במכתב רשום ליו"ר האיגוד, לפחות 30 יום מראש. יציאתו של חבר מהאיגוד אינה פוטרת אותו מהאחריות למילוי כל ההתחייבויות הכספיות שהטיל עליו באותה שנה האיגוד, בטרם ביטל את חברותו.

על פי הצעת וועד האיגוד על הפסקת חברותו של חבר באיגוד. במקרה זה, ההחלטה הסופית תתקבל באסיפה הכללית ברוב של שני שליש מן הנוכחים.

האסיפה הכללית רשאית להחליט על הוצאת חבר מהאיגוד בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם שוכנעה כי קיימות סיבות אשר, אילו היו ידועות, היו מונעות את קבלת החבר הנוגע בדבר לאיגוד.

אם החבר לא שילם את מיסי החבר או תשלומים אחרים שהוא חייב כדין לאיגוד, עד לכנס השנתי.

אם שוכנע הוועד כי חבר הפר את משמעת האיגוד ואו תקנון האיגוד בזדון, או גרם נזק חומרי ואו נזק מוסרי לאיגוד ואו הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון ע"י בית משפט מוסמך ואו ע"י בית דין חברים של הר"ש.

בכל מקרה שתעמוד לדיון בוועד האיגוד שאלת הוצאתו של חבר מהאיגוד, יקבל החבר הנוגע בדבר, הודעה מתאימה בכתב מוועד האיגוד, ותינתן לו הזדמנות נאותה להשמיע דבריו בקשר לכך בישיבת הוועד בה תידון שאלת הוצאתו מהאיגוד.

החליטה האסיפה הכללית על הוצאת חבר מהאיגוד, יודיע לו הוועד על כך בכתב. החבר שהוצא רשאי לערער, תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה בכתב. הערעור יופנה אל בית דין חברים ארצי של הר"ש, אשר יכריע בשאלת הוצאתו. החלטת בין דין חברים ארצי של הר"ש הינה סופית ואין לערער עליה.

 

פרק ג. זכויותיו של חבר באיגוד לרפואת שיניים לילדים:


ג1. חובות וזכויות החברים:

כל חבר, מכל סוג שהוא, חייב למלא אחר תקנון האיגוד, החלטות ו/או הוראות המוסדות המנהלים של האיגוד אשר ניתנו כדין, וכן אחר הוראותיו של תקנון הר"ש.

כל חבר, מכל סוג שהוא, למעט חבר כבוד וחבר פנסיונר, חייב לשלם לאיגוד את כל המיסים שהוחלט ו/או יוחלט עליהם מזמן לזמן כדין.

ג. חבר החייב בתשלום מיסים או מפגר בתשלום מיסים למעלה משנת עבודה אחת של האיגוד, לא יורשה להשתתף באסיפות הכלליות, עד אשר ישלם את מיסיו כנדרש, וחייב לשלם עבור הכנסים כחבר שאינו חבר האיגוד.

כל מי שלא ישלם את דמי החבר במשך שנתיים וחברותו לא הוקפאה, חברותו באיגוד תועמד על תנאי. כל חבר, מכל סוג שהוא, רשאי ליהנות מכל פעולות האיגוד ולהשתתף באסיפות הכלליות שלו. זכות ההצבעה באסיפה הכללית נתונה לחברים מן המניין בלבד. לוועד האיגוד ולוועדות האיגוד השונות יהיו זכאים להיבחר רק חברים מן המניין בעלי תעודת מומחה לרפואת שיניים לילדים המוכרת ע"י משרד הבריאות בישראל בלבד.

כל חבר, מכל סוג שהוא,יהיה זכאי לפרסם ללא תשלום באתר האינטרנט של האיגוד מודעות כגון: השכרה ודרושים, או כל מודעה אחרת הבאה לקדם את האיגוד ומטרותיו. שמו של החבר, תאריו, התמחותו ,פעילויות מקצועיות נוספות, כתובת המרפאה ומספר הטלפון שלו, יפורסמו ברשימה מיוחדת באתר האינטרנט. חברים שאינם מומחים יפורסמו ברשימה נפרדת.

ג2. חברות מוקפאת
חברות מוקפאת הינה מצב שבו חבר, מכל סוג שהוא, רשום בפנקס האיגוד, אולם אינו יכול להשתתף בפעולותיו באופן זמני מסיבה מוצדקת (למשל: עקב יציאה לשבתון או השתלמות בחו"ל). חברות מוקפאת יכולה להיווצר אך ורק ביוזמת חבר האיגוד המבקש להקפיא את חברותו ולא ביוזמת הוועד. חברות מוקפאת אינה יכולה להימשך פחות משנה ויותר משנתיים. הקפאה של יותר משנתיים מחייבת את אישור הוועד. בתקופת החברות המוקפאת אין לחבר זכויות או חובות, הוא אינו משתתף בפעולות האיגוד ואינו חייב בתשלום מיסי החבר המתייחסים לתקופת ההקפאה. תקופת ההקפאה אינה פוטרת את החבר מחובות כספיים או אחרים שנוצרו לפני ההקפאה. בתום תקופת ההקפאה יודיע החבר לוועד על שובו לפעילות מלאה באיגוד. עם שובו לפעילות יחולו על החבר כל הזכויות והחובות שחלו עליו לפני תקופה ההקפאה.

חבר, שלא שב לפעילות מלאה בתום תקופה ההקפאה, יחשב כמי שהצהיר על רצונו לבטל את חברותו באיגוד.

חבר שביקש לקצר את משך ההקפאה ולשוב לפעילות מלאה לפני תום שנה מתחילת ההקפאה, יוכל לעשות זאת אר ורק אם ישלם את מיסי החבר עבור התקופה שבה הייתה חברותו מוקפאת, וימלא אחר כל התחייבות אחרת שנקבעה באותה תקופה.

חבר באיגוד המבקש להקפיא את חברותו יגיש לוועד בקשה בכתב ובה ימסור את הנימוקים לבקשתו ואת משך הזמן שברצונו להקפיא את חברותו. הבקשה תוגש לא יאוחר מ-3 חודשים לפני המועד שבו ברצונו להתחיל את ההקפאה.

חבר בתקופת הקפאה רשאי לבקש להאריך את תקופה ההקפאה עד לפרק זמן כולל שלא יעלה על שנתיים מתחילת ההקפאה.

הוועד ידון בבקשה וימסור לחבר את החלטתו בכתב או במייל. במקרה של דחיית הבקשה ימסור הוועד לחבר את החלטתו כשהיא מנומקת.

חבר שבקשתו נדחתה, רשאי לערער באמצעות הוועד בפני האסיפה הכללית. החלטת האיספה הכללית הינה סופית ואין לערער עליה.

וועד האיגוד זכאי להחליט לגבי כל פגישה או כינוס, בין אם הוא מקצועי או עסקי, אם להזמין את חברי האיגוד בלבד או גם רופאי שיניים כלליים שאינם חברי איגוד.

 

ג3. דמי חבר:
כל חבר באיגוד, מכל סוג שהוא, חייב לשלם את דמי החבר, אשר שיעורם יקבע ע"י וועד איגוד, עד ה -1 במרץ , או עד למועד הכינוס הראשון בשנת העבודה המתחילה ב- 1 בינואר.

בנוסף, כל חבר, מכל סוג שהוא, חייב לשלם את כל המיסים שהוחלט ואו יוחלט עליהם מזמן לזמן כדין, על מנת ליהנות מהזכויות. חבר מן המניין ואו חבר נלווה שבמשך 20 שנים לפחות שילם את כל דמי החבר, מילא את כל חובותיו לאיגוד ועבר את גיל 70 שנה, יהיה פטור מתשלום דמי החבר. תשלום דמי החבר יהיה גבוה יותר עבור חבר מן המניין. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום דמי החבר. מתמחה ישראלי הרשום בהר"ש כמתמחה ברפואת שיניים לילדים, יהיה זכאי להנחה בגובה 50% מתשלום דמי חבר כל עוד הוא רשום במשרדי הר"ש כמתמחה ברפואת שיניים לילדים באחד ממוסדות ההתמחות המוכרים בארץ. גובה התשלום ע"י חבר מתמחה עבור הכנסים יקבע ע"י חברי הוועד מדי שנה. כל שינוי בשיעור דמי החבר ואופן תשלומם, כפי שיקבע ע"י וועד האיגוד, יחייב את כל החברים.

ג4. תשלומים לכנסים:
הכנסים השוטפים, הכנסים השנתיים והכנסים הבין-לאומיים יהיו פתוחים לכל חברי האיגוד ורופאי השיניים האחרים בתשלום, אלא אם כן יוגבלו ע"י וועד האיגוד. גובה התשלום עבור הכנסים ייקבע ע"י וועד האיגוד.

פרק ד: הארגון הפנימי
מוסדות האיגוד הם:
אסיפה כללית.
וועד האיגוד.
וועדת ביקורת.
וועדת אינטרנט
האסיפה הכללית:
אסיפה כללית רגילה

אחת לשנה תתקיים אסיפה כללית של האיגוד במסגרת כנס מדעי שנתי, ובמהלכה יימסר דו"ח כספי. בנוסף לכך, בעת כינוס האסיפה הכללית יימסרו דו"חות שונים ע"י בעלי התפקידים כמפורט בסעיף "תפקידיה של האסיפה הכללית" להלן. האסיפה הכללית תתכנס לפחות אחת לשנה ויוזמנו אליה כל חברי האיגוד והיועץ המשפטי של הר"ש. פרוטוקול האסיפה ייחתם ע"י יו"ר האסיפה והמזכיר שלה,  שנבחרו באותה האסיפה.

א1. אסיפה כללית שלא מן המניין
אסיפה כללית שלא מן המניין, תתכנס על פי החלטת וועד האיגוד, או יו"ר וועדת הביקורת, או פנייה בכתב של רבע מחברי האיגוד בעלי זכות הצבעה. אסיפה כללית זאת תתכנס תוך 30 יום מהגשת הבקשה לכינוסה. לאסיפה הכללית שלא מן המניין יוזמנו כל חברי האיגוד, והיועץ המשפטי של הר"ש. פרוטוקול האסיפה ייחתם ע"י יו"ר האסיפה והמזכיר שלה, שנבחרו באותה האסיפה. סמכות אסיפה שלא מן המניין הנה כסמכות האסיפה הכללית הרגילה. סדר היום של אסיפה כללית שלא מן המניין זהה לזה של האסיפה הכללית, אך סעיפיו  ייקבעו בהתאם לנושאיו המיוחדים שלשמם כונסה אותה האסיפה.

 א2. כל אסיפה כללית, בין רגילה ובין שלא מן המניין, תהיה חוקית אם נתקיימו בה כל התנאים
שלהלן:

I . ההודעות לקיום האסיפה הכללית וסדר יומה נשלחו בדוא"ל לכלל חברי האיגוד לפחות שבועיים לפני המועד שנקבע לאסיפה הכללית.

II. השתתפו בה לפחות מחצית מחברי האיגוד בעלי זכות הצבעה. במידה ובמועד קיום האסיפה הכללית הגיעו פחות ממחצית חברי האיגוד בעלי זכות הצבעה, תדחה האסיפה ב- 30 דקות ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

III. במקרה שרוב הנוכחים בעלי זכות הצבעה באסיפה יצביעו בעד דחייתה למועד אחר, חייב יו"ר האסיפה הכללית לדחות אותה.

IV . הודעה על אסיפה כללית, או דרישה לכנסה, תפרט את סדר יומה. שאלה שלא נכללה בסדר היום לא תידון באסיפה, אלא אם כן האסיפה תחליט על כך ברוב קולות של המשתתפים. כל אסיפה כללית תבחר לה יושב ראש ומזכיר, אשר יחתמו על פרוטוקול האסיפה.

VI . יושב ראש האסיפה הכללית רשאי, בהסכמת האסיפה, לדחות את המשך האסיפה. הוא חייב לדחותה אם נדרש לעשות זאת ע"י רוב החברים באסיפה.

VII . החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב רגיל. במידה והדעות שקולות, יכריע יו"ר האסיפה הכללית. במידה והדעות שקולות בבחירת יו"ר האסיפה הכללית, תיערכנה בחירות נוספות באותו מועד. במידה ובשנית הדעות שקולות, יכריע היועץ המשפטי.

VIII. ההצבעות בנושא עקרוני יתבצעו באסיפה הכללית בהרמת כרטיס שיחולק לחברים לפני האסיפה ( חברים מן המניין) . אולם, בחירה שמית של חברים למוסדות האיגוד והצבעה על הצעה להוציא חבר מהאיגוד תהיינה בקלפי, ובלבד שמספר המועמדים לתפקידים המוצעים גדול ממספר התפקידים המוצעים.

IX . בנושאים נבחרים תיעשה הצבעה בקלפי לפי דרישת 1/3 מהחברים מן המניין הנוכחים באסיפה.

X. בכל הצבעה רשאי כל חבר להצביע עבור דעה אחת בלבד.

 תפקידיה של אסיפה הכללית:


על סדר היום יועמדו:

א. בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה הכללית. היו"ר ינהל את האסיפה והמזכיר ירשום פרוטוקול, שניהם יחתמו עליו בתום הישיבה , והעתק ממנו יועבר ליועץ המשפטי של הר"ש ולוועד המרכזי של הר"ש.

דו"ח וועד האיגוד, על פי הסדר – יו"ר, מזכיר, גזבר.

דו"ח וועדת ביקורת.

דו"ח וועדת אינטרנט.

דיון בנושאים שונים שיועלו ע"י הוועד ו/או חברי האיגוד.

שחרור הוועדות הקיימות (אחת לשנתיים).

בחירת וועדות חדשות (אם האסיפה הכללית כונסה לצורך זה) תוך הקפדה יתרה על בעלי

הזכות להצבעה ושמירה על כללים נאותים (בעל זכות בחירה רשאי להצביע רק עבור מועמד

אחד לאותה משרה).

בחירת יו"ר הוועד שיכונה יו"ר האיגוד ( אחת לשנתיים)

II . בחירת חברי וועד האיגוד ( אחת לשנתיים)

בחירת חברי וועדת ביקורת (אחת לשלוש שנים)

VI . מתנדב לאיגוד IAPD ו EAPD – (אחת לשלוש שנים)

 

וועד האיגוד:

וועד האיגוד יורכב כדלקמן :

יו"ר הוועד – President

מזכיר – Secretary

גזבר – Treasurer

אופן בחירת הוועד ותקופת כהונתו:

חברי הוועד נבחרים על ידי האסיפה הכללית ברוב קולות. מספר חברי הוועד יקבע לפי החלטת האסיפה הכללית אך חייב להיות אי זוגי ולא פחות משלושה חברים. במקרה שהאסיפה הכללית החליטה על הרכב של חמישה חברים בוועד האיגוד, ייבחרו לאותה כהונה שני בעלי תפקידים נוספים : מנהל אתר אינטרנט וחבר נוסף. יו"ר הוועד ייבחר בנפרד ובמיוחד על ידי האסיפה הכללית.

הוועד ,בישיבתו הראשונה ,יבחר בנושאי התפקידים (מזכיר, גזבר, וכו). יו"ר הוועד וכל חבריו חייבים להיות בעלי תואר מומחה ברפואת שיניים לילדים. רק חבר מן המניין, "מומחה ברפואת שיניים לילדים" אשר היה חבר מן המניין באיגוד לפחות חמש שנים ברציפות יכול להיבחר כיו"ר הוועד. וועד האיגוד יקבל בקשתם של חברים מן המניין לגבי מועמדותם לוועד חדש עד 21 יום לפני מועד האסיפה הכללית הרגילה. הבקשה תלווה בקורות חיים של המועמד. רשימת המועמדים ,בליווי קורות חייהם , תפורסם קודם לתהליך הבחירה באסיפה הכללית. על יו"ר וועד האגוד לכנס אסיפה בתום כהונתו. על המועמד ליו"ר להציג, בנוסף, גם יעדים ותוכנית עבודה. וועד האיגוד ייבחר אחת לשלוש שנים, באסיפה כללית שתתכנס בזמן הכנס השנתי של האיגוד. משך הכהונה בכל אחד מהתפקידים המנויים בסעיף שלעיל הינו שלוש שנים חברי הועד ייבחרו שנה טרום כניסתם לתפקיד וישתתפו בישיבות האיגוד על מנת לאפשר חפיפה מיטבית בין הוועדים. כל אחד מחברי הוועד ייבחר בנפרד ע"י האסיפה הכללית. המזכיר יחליף את יו"ר הוועד בהעדרו.

בכפוף לאמור בתקנון זה, וועד האיגוד הוא המוסד המנהלי והמבצע העליון המייצג את האיגוד, ובתור שכזה, תפקידו של וועד האיגוד הינו ניהול כל ענייניו של האיגוד וביצוען של כל החלטות האסיפה הכללית. כל סמכות שלא יוחדה במפורש בתקנון זה למוסד ממוסדות האיגוד מסורה לוועד האיגוד. וועד האיגוד יהא כפוף להחלטות האסיפה הכללית בלבד , וכן להחלטות הועידה הארצית של הר"ש ו/או המועצה הארצית של הר"ש ו/או הוועד המרכזי של הר"ש . יו"ר הוועד לא יוכל לכהן באותו תפקיד יותר מארבע שנים רצופות, אולם ניתן להחליף את יו"ר הוועד /או כל חבר וועד אחר על פי החלטה של האסיפה הכללית לפני תום כהונתו.

 

ירידה במספר חברי הוועד
פחת מספר חברי וועד האיגוד לפני תום כהונתו, עד למטה משלושה, יכנסו חברי הוועד הנותרים, תוך חודש ימים מהיום שבו פחת מספר החברים כאמור, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם השלמת הרכב הוועד. חברי הוועד שנבחרו, כאמור, יכהנו עד תום תקופת כהונתו של הוועד שאליו נבחרו.

פעילותו של הועד

יו"ר הוועד יכנס את חברי הוועד לפחות אחת ל- 3 חודשים.

יו"ר וועדת הביקורת יוזמן דרך קבע לישיבות הוועד.

ישיבות הוועד תהיינה חוקיות אם נוכחים בהן לפחות 2 חברי וועד , ביניהם היו"ר ( אם הועד מורכב משלושה חברים ) או- 3 חברי ועד , ביניהם היו"ר ( אם הועד מורכב מחמישה חברים). ההחלטות בוועד יתקבלו ברוב רגיל כשלכל אחד יהא קול אחד. ההצבעות תיערכנה בין בהרמת ידיים ובין בהצבעה חשאית כפי שיוחלט ע"י יו"ר הוועד.

במקרה שנדונים נושאים בעלי היבט משפטי , יוזמן גם היועץ המשפטי של הר"ש.

האגוד יוצג ע"י יו"ר הוועד או ע"י חבר וועד אחר שימונה ע"י חברי הוועד.

שלושים יום לפחות לפני מועד שנקבע לבחירות באיגוד, ישלח וועד האיגוד לכל חבריו הודעה בכתב, בדואר רשום, או בפקס, או בדואר אלקטרוני, שבה יתבקשו החברים להציע מועמדים לוועדות השונות של האיגוד. הרואה עצמו מועמד לוועד האיגוד או לאחת מוועדותיו של האיגוד, יודיע על כך לוועד האיגוד, לא יאוחר מ- 21 יום לפני המועד שנקבע לבחירות. לאחר מועד זה לא תתקבל מועמדות כלשהי. רשימת החברים שהציעו מועמדותם לוועד האיגוד ולועדות השונות, כאמור, תובא לידיעתם של כל חברי האסיפה הכללית של האיגוד, 14 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לבחירות.

במקרה שלא יוצגו למועמדות , מועמדים לחברי וועד כנדרש עפ"י תקנון זה (פרט לתפקיד היו"ר), תנתן אפשרות לחבר מן המניין להציע את מועמדותו בעת התכנסות האסיפה הכללית.

התפטר יו"ר הוועד, או שנבצר ממנו למלא תפקידו, דרך קבע, מכל סיבה שהיא, תכונס אסיפה כללית מיוחדת שלא מן המניין תוך 60 יום מיום ההתפטרות או מיום שנבצר ממנו למלא תפקידו, הכל לפי העניין, והיא תבחר יו"ר חדש, אשר יכהן בתפקיד זה עד תום התקופה החוקית של הוועד. עד לכינוס האסיפה הכללית ימלא המזכיר את תפקיד היו"ר.

התפטר אחד מחברי הוועד (מזכיר , גזבר, וכו' ) או נבצר ממנו למלא תפקידו דרך קבע, מכל סיבה שהיא, ימלא יו"ר הוועד את מקומו עד לכינוס אסיפה כללית מיוחדת שלא מן המניין לבחירת מזכיר , גזבר,וכו' חדש. כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין לצורך זה תעשה בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 60 יום מיום ההתפטרות או מיום שנבצר למלא תפקידו. חבר הוועד החדש שייבחר יכהן עד תום תקופת הכהונה החוקית של הוועד.

 הסמכת חבר וועד
הוועד רשאי להסמיך אחד מחבריו לבצע בשמו פעולות מסויימות שהן בתחום סמכותו ולחתום בשמו על כל מסמך הקשור בפעולות אלו.

סיכום הישיבה (מזכיר) טיוטת הפרוטוקול תישלח לחברי הוועד לצורך עיון והערות תוך שבוע ממועד ישיבת הוועד סיכום הישיבות מישיבת הוועד יועברו באופן קבוע ליו"ר וועדת הביקורת.

וועדת הביקורת
האסיפה הכללית תבחר שלושה חברי וועדת ביקורת, יו"ר ושני חברים נוספים, שאינם חברים בוועד האיגוד או בוועדות אחרות. חברי הוועדה ייבחרו כל אחד בנפרד באסיפה הכללית. כל שנה באסיפה הכללית ייבחר חבר חדש ויפרוש החבר הוותיק ביותר בוועדה. עם פרישת היו"ר, ייבחר יו"ר חדש. היה ומתפטר חבר וועדת ביקורת, ייבחר חבר חדש במקומו. וועדת הביקורת תקבל את הדו"חות הכספיים מהגזבר לפחות 3 שבועות לפני האסיפה הכללית. מומלץ שוועדת הביקורת תעביר את הדו"ח לתגובת חברי הוועד לפני פרסומו ברבים. וועדת הביקורת הינה בלתי תלויה במילוי תפקידיה ואין עליה מרות, זולת כללי האתיקה, תקנון האיגוד, תקנון הר"ש וחוקי מדינת ישראל.

תפקידי הוועדה הם:


לבחון את ההיבטים הכספיים והמנהלתיים של מוסדות האיגוד ואת פנקסי החשבונות שלה. לבקר את פעילות הוועדות האחרות, במידה והתעורר צורך בכך.

III . להכין דו"ח ביקורת בטרם נתכנסה האסיפה הכללית.

ד. וועדת אינטרנט:
על אף האמור בתקנון זה, וועדה זו תמנה לפחות שלושה חברים, יו"ר (שהינו חבר הוועד) ושני חברים שייבחרו ע"י הוועד. וועדה זו תהא כפופה לוועד האיגוד. תפקידי הוועדה לעסוק במכלול התכנים והמסגרות הקשורים לאתר האינטרנט של האיגוד.

משך הכהונה בוועד האיגוד ובוועדות השונות:
חבר וועד האיגוד או חבר באחת הוועדות של האיגוד יוכל לכהן בתפקידו הספציפי עד שתי קדנציות בלבד, קרי, ארבע שנים רצופות. חבר וועד האיגוד או חבר באחת הוועדות יוכל להגיש מועמדותו לקדנציה נוספת מעבר לשתי הקדנציות בהן כיהן, בתנאי שעברו לפחות 4 שנים מכהונתו האחרונה.

מילוי תפקידים בהתנדבות
כל חברי וועד האיגוד וכל חברי שאר הוועדות באיגוד ימלאו את תפקידיהם בהתנדבות ושלא על מנת לקבל פרס.

פרק ה. תקציב
תקציב והטלת מיסים והוצאות

החלטה על הוצאות שוטפות (אירגון ימי עיון, הוצאות משרדיות ,וכד) שבוצעו על ידי חברי הוועד , גובה מיסים והוצאות חד פעמיות חריגות, תהא כפופה לקבלת אישור הוועד כולו, ברוב רגיל. האיגוד רשאי לבצע כל פעולה הדרושה להשגת מטרותיו ,לרבות הטלת מסים והתחייבויות כספיות אחרות על חבריו.

פרק ו: כללי נוהל
אם לא נאמר אחרת בתקון זה במפורש, יהיו כללי הנוהל בכל מוסדות האיגוד כקבוע בפרק ג' : כללי נוהל של תקנון הר"ש , שיהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האיגוד. כל ההודעות לחברי האיגוד יימסרו בדוא"ל.

פרוק האיגוד
על פרוק האיגוד תחליט אסיפה כללית מיוחדת שתזומן לשם כך ע"י משלוח הודעה מוקדמת של לפחות 21 יום מראש, ודבר הצעת הפירוק הופיע בסדר היום. החלטה על פרוק האיגוד מחייבת אישור של ¾ מהנוכחים בעלי זכות הצבעה באסיפה. במידה ותתקבל החלטה על פרוק האיגוד, נכסי האיגוד יועברו לועד המרכזי של הר"ש.

 

שינוי התקנון
כל הצעה לשינוי התקנון חייבת להיות מוגשת בדוא"ל לוועד האיגוד, לפחות 6 שבועות לפני מועד האסיפה הכללית, ותימסר ע"י הוועד לכל החברים ולוועד המרכזי של הר"ש 30 יום לפני מועד האסיפה הכללית שבה תידון הצעת השינוי. שינוי סעיף או סעיפי התקנון ייעשה באסיפה הכללית לאחר משלוח ההצעה לשינויים לחברי האיגוד. ההודעה על קיום האסיפה הכללית וההצעה לשינויים בתקנון יישלחו ע"י וועד האיגוד לחברים לפחות 30- יום לפני מועד האסיפה הכללית . ההצעה הופכת להיות חלק מהתקנון, אם הצביעו בעדה לפחות מחצית חברי האיגוד המהווים רוב של שני שלישים מהמשתתפים בעלי זכות הצבעה באותה אסיפה, ולאחר אישור הוועד המרכזי .

נציג האיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים ב IAPD או EAPD כל חבר מן המניין רשאי להציג את מועמדותו לנציג האיגוד באיגודים הבין-לאומיים בכפוף לתנאים הבאים:

משך הכהונה יהיה ל- 3 שנים או עד למועד הבחירות הבא.

החבר יוכל להציג מועמדותו לתקופת כהונה נוספת בסיום תקופת כהונתו הראשונה .

נציגי האיגוד יבחרו באסיפה הכללית.

אם נבצר מן הנציג למלא את תפקידו, ימלא תפקיד זה יו"ר האיגוד עד לבחירת נציג חדש ע"י וועד האיגוד.

 

תפקידי הנציג:

א. השתתפות באסיפה הכללית השנתית של ה-IAPD או בEAPD

ב. השתתפות בפעולות נוספות, בכפוף לאישור וועד האיגוד.

ג. קשר ישיר עם ה-IAPD או בEAPD דרך הנציגות המקובלת באיגודים

דיווח
הנציג יכין דו"ח מסכם ויציגו לוועד האיגוד באמצעות דוא"ל אחת לשנה, אחרי אסיפה כללית שנתית של ה IAPD או בEAPD . הדו"ח יכלול סיכום האסיפה הכללית .

הנציג יעדכן באופן שוטף את חברי הוועד בפעילות שביצע.

הנציג ייכתב באופן שוטף את חברי הוועד בכל התכתובות שקיבל ושלח לאיגודים הבין- לאומיים.

פרק ז: הענקת מענקי מחקר
לוועד תינתן האפשרות להעניק מדי שנה שני מענקי מחקר למטרת עידוד מחקר ברפואת שיניים לילדים. חלוקת המענקים תיעשה בתנאי תחרות ולפי קריטריונים קבועים, בהתאם לנוהל חלוקת מענקי מחקר. גובה מענקי המחקר יקבע ברוב קולות ע"י חברי הוועד מדי שנה.

נוהל חלוקת מענקי מחקר
הוועד ימנה צוות מתאים כאחראי על חלוקת מענקי מחקר. הצוות ייעזר בסוקרים חיצוניים שידרגו את בקשות החוקרים לפי:

נושא המחקר- חייב להיות באחד מהשטחים העוסקים ברפואת שיניים לילדים; מקוריות הנושא.

חשיבות הנושא ותרומתו למקצוע רפואת השיניים לילדים.

תכנון המחקר ואיכות כתיבת הבקשה.

 

מדרג הבקשות ייקבע לפי דירוג הסוקרים.

ג. הוועד רשאי לקבוע שהבקשות שהוגשו אינן ראויות ולהחליט שאינו מחלק את מקצת או את כל המענקים.

חבר וועד האיגוד אינו רשאי להגיש בקשה למענק

דיווח
בתום שנה מקבלת מענק המחקר, חייב מקבל המענק להגיש לוועד דו"ח התקדמות המחקר, תקציר שהתפרסם או מאמר. חוקר שלא יגיש דו"ח כמפורט יחויב להחזיר את המענק מיידית, צמוד לשער הדולר.

הגשת הבקשות
יוכנו טפסים מתאימים להגשת הבקשות הכוללים:

שם המגיש

חוקרים נלווים
מבוא, מטרת העבודה, השערת העבודה, שיטות וחומרים, פירוט עלויות.

הבקשות יועברו במייל ויופנו ליו"ר וועד האיגוד.

 

bottom of page